Kalerm Quarza B Bean to Cup Coffee Machine Cyprus Photography Buy Coffee Beans for Cyprus - EspressMe.com
Startup.com.cy Cyprus
 

Date: 11-02-2012

Ανακαλύψτε πού υπερέχει και πού υστερεί η εταιρεία σας κάνοντας μια SWOT Analysis

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού της περιβάλλοντος με σκοπό να πάρουν μια απόφαση για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Πατέρας του SWOT Analysis είναι ο Albert Humphrey, ο οποίος ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Stanford κατά τη δεκαετία του 60 και 70.

Το SWOT Analysis ονομάστηκε έτσι από τα ακρώνυμα των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities και Threats. Έτσι μπορούμε να πούμε πως η ανάλυση SWOT μελετά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης μιας και προκύπτουν από τους πόρους που κατέχει. Ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν το εξωτερικό περιβάλλον.

Όταν μια εταιρεία θέλει να πραγματοποιήσει μια SWOT Analysis τότε πρέπει να βρει επιμέρους τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της προσπαθώντας να είναι ρεαλιστική και ζητώντας την άποψη των πελατών της. Για να εντοπίσει τα δυνατά σημεία της θα πρέπει να δει ποια είναι τα πλεονεκτήματά της, τι είναι αυτό που κάνει καλά και πού υπερέχει σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Παραδείγματα για δυνατά σημεία μιας επιχείρησης:

 • Τα προϊόντα τα οποία προσφέρει μόνο η ίδια

 • Καλό όνομα στην αγορά

 • Σωστή οικονομική διαχείριση

 • Καλές σχέσεις με την τράπεζα και με τους προμηθευτές

 • Εκπαιδευμένο και έμπιστο εργατικό δυναμικό

 • Ύπαρξη πατέντας ή πνευματικών δικαιωμάτων

 • Καλή τοποθεσία που εδρεύει η επιχείρηση

Όσων αφορά τις αδυναμίες της η επιχείρηση θα πρέπει να δει πού δεν είναι τόσο καλή, τι προβλήματα αντιμετωπίζει και έτσι να εντοπίσει τι πρέπει να αποφευχθεί και πώς θα βελτιωθεί.

Παραδείγματα για τα αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης:

 • Κακή οικονομική διαχείριση

 • Λιγοστό κεφάλαιο κίνησης

 • Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες

 • Απουσία ισχυρής διοίκησης και οργάνωσης

 • Μη εξειδικευμένο προσωπικό

 • Μη υιοθέτηση νέων πρακτικών marketing και προσήλωση σε απαρχαιωμένες μεθόδους

Όταν πραγματοποιήσει την εσωτερική της ανάλυση θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να εντοπίσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τις απειλές που ελλοχεύουν. Οι εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης μπορεί να είναι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί.

Παραδείγματα ευκαιριών που μπορεί να παρουσιαστούν:

 • Κρατικές ή ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

 • Νέες τεχνολογικές υποδομές που πραγματοποιούνται και νέες μέθοδοι παραγωγής

 • Νέες περιοχές που αναπτύσσονται

 • Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών

 • Τα κενά που υπάρχουν στην αγορά και η κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών

 • Ηλεκτρονική αγορά

 • Νέοι τρόποι δικτύωσης όπως π.χ. facebook, twitter, blogs

Ταυτόχρονα όμως οι αλλαγές που προκύπτουν στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης μπορεί να επιφέρουν και πολλούς κινδύνους και απειλές όπως τώρα για παράδειγμα η τεράστια οικονομική κρίση που έπληξε την παγκόσμια αγορά.

Παραδείγματα απειλών που μπορεί να παρουσιαστούν:

 • Οικονομική κρίση

 • Αύξηση του ανταγωνισμού

 • Αύξηση πληθωρισμού και επιτοκίων

 • Μείωση της κατανάλωσης

 • Αύξηση των τιμών από τους προμηθευτές ή αύξηση της τιμής του πετρελαίου

 • Υπερβολική εξάρτηση από ένα μόνο προμηθευτή

 • Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο όπως π.χ. αύξηση της φορολογίας

Καθ’ όλη τη λειτουργία της μια επιχείρηση θα έχει να αντιμετωπίσει πολλές απειλές, όμως είναι στο χέρι της να τις εκμεταλλευτεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τις μετατρέψει σε ευκαιρίες. Η SWOT Analysis παρόλο που έχει πάνω από 40 χρόνια που εφαρμόζεται εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση SWOT είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός marketing plan και πολλές φορές χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με την ανάλυση Pest.

Μια καλή αναπαράσταση του τι περιλαμβάνει μια SWOT Analysis είναι το παρακάτω γραφικό. ( http://www.gliffy.com/examples/SWOT/)

Αν θέλετε να δείτε περισσότερα παραδείγματα των επιμέρους στοιχείων του SWOT Analysis μπορείτε να δείτε το πιο κάτω αρχείο. (http://portal.cornerstones4kids.org/stuff/contentmgr/files/d74b328ed899084bf56c8236e4f33c1a/folder/sample___completed_swot_analysis___pdf.pdf )

Ανάλυση Pest

Η ανάλυση Pest αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό εργαλείο του marketing, το οποίο ασχολείται με την ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος μιας επιχείρησης. Το μακροπεριβάλλον περιλαμβάνει την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική και την τεχνολογική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Γι’ αυτό και πήρε το όνομά του από τα ακρώνυμα των λέξεων Political, Economical, Social και Technological. Η ανάλυση Pest αποτελεί και αυτή μέρος του marketing plan, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μόνη της ως ανεξάρτητο εργαλείο για οποιαδήποτε κατάσταση.